Politika e cilësisë - Evricom

Politika e cilësisë e Evricom Ltd. respekton këto parime:

Afirmimi i firmës si lider në prodhimin e përzierjeve dyllore dhe në furnizimin e parafinës, cerezinës, stearinës dhe llojeve të tjera të dyllit në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar;
Mbledhja e vazhdueshme e informacionit dhe analiza e lidhur me kërkesat e klientëve me qëllim mbulimin e plotë të nevojave të tregut dhe zgjerimin e mundësive tregtare dhe konkurrueshmërisë;
Respektimi i kërkesave kontraktuale të klientëve, sigurimi i cilësisë së lartë në përputhje me standardet në fuqi;
Roli prijës i udhëheqjes në drejtim të menaxhimit të cilësisë dhe rrezikut;
Zbatimi i një modeli të procesit në planifikimin, organizimin, kontrollin dhe analizimin e veprimtarive;
Mirëmbajtja e efikasitetit të sistemit dhe përmirësimi i tij të vazhdueshëm përmes pasqyrave dhe analizave periodike duke marrë në konsideratë mendimin dhe interesat e palëve të interesuara;
Sigurimi i resurseve të nevojshme për funksionimin dhe përmirësimin e Sistemit të menaxhimit dhe kontrollit;
Përfshirja e personelit përmes informimit periodik për gjendjen dhe sqarimit të drejtimeve për zhvillimin e organizatës;
Synimi për përmirësimin e vazhdueshëm të Sistemit të menaxhimit dhe kontrollit;
Cilësia e lartë e të gjitha veprimtarive tona është garancia për prosperitet, përparësi strategjike dhe sukses;

Marka e cilësisë RAL

Si prodhues i përzierjeve dyllore me cilësi RAL Evricom Ltd. i respekton plotësisht standardet e Asociacionit Evropian për Lëndë të Parë Cilësore për Qirinj.

Për klientët tanë marka e cilësisë RAL për përzierjet tona dyllore tregon:

lëndë të para të pastra për qirinj, në përputhje me standardin RAL;
gjatë djegies qirinjtë prej përzierjeve tona lëshojnë sasi minimale të blozës dhe tymit;

    Dërgo mesazh