Laboratori

Për garantimin e cilësisë së vazhdueshme, vetive të përcaktuara, karakteristikave dhe parametrave të përzierjeve dyllore Laboratori Evricom përdor standardet e ASTM-së:

ASTM D127 – Temperatura e pikimit të llojeve të ndryshme të dyllit;
ASTM D938 – Temperatura e ngurtësimit të dyllit;
ASTM D721 – Përmbajtja e vajit në dyllë;
ASTM D1321 – Penetrimi i gjilpërës brenda dyllit;
ASTM D445 – Viskoziteti kinematik i dyllit;
ASTM D3236 – Viskoziteti dinamik i dyllit;
ASTM D5442 – Analiza e dyllit me kromatografinë të gazit;
ASTM D1500 – Ngjyra e llojeve të dyllit sipas shkallës ASTM;
ASTM D156 – Ngjyra e llojeve të dyllit sipas shkallës SAYBOLT;

    Dërgo mesazh