Политика по качеството - "Евриком" ЕООД

Политиката по качество е насочена към утвърждаване позицията на „Евриком“ ЕООД като водеща фирма в производство на восъчни смеси и доставката на парафин, церезин и стеарин на националния и международния пазар.

Ръководството на „Евриком“ ЕООД декларира личното си участие и отговорност за ефикасността на внедрената система за управление на качеството и за изпълнение на обявената политика по качество.

За реализация на политиката по качество ръководството на „Евриком“ ЕООД прилага следните основни принципи:
Непрекъснато изучаване на потребностите и изискванията на клиентите, с цел повишаване на тяхната удовлетвореност и разширяване на пазарните възможности и конкурентоспособност.
Спазване на договорните изисквания с клиентите, при осигуряване на високо качество и в съответствие с действащите нормативни изисквания.
Водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството и управление на риска.
Прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите.
Поддържане ефикасността на системата и непрекъснатото й подобрение посредством периодични прегледи и анализи с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни.
Осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на СУК.
Приобщаване на персонала посредством периодично информиране за състоянието и разясняване насоките за развитие на организацията.
Стремеж към непрекъснато подобряване на СУК.

Марка за качество RAL

Като производител на восъчни смеси с RAL качество, „Евриком“ ЕООД спазва стриктно стандартите на Европейската Асоциация за качествени суровини за свещи. За клиентите ни марката за качество RAL на нашите восъчни смеси означава следното:

чисти суровини за свещи, съответстващи на стандарта RAL.
при горене, свещите от нашите смеси отделят минимално количество сажди и дим.

    Изпрати съобщение