ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПОЛИТИКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Дата на последна актуализация: 10.05.2020 г

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, „Евриком“ ЕООД отговаря на изискванията на новата регулация, като събира лични данни на лицата единствено и само, ако те са необходими за предоставяне на услуги, като пази ги отговорно и законосъобразно.

Моля да се запознаете с настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни, преди да използвате сайта www.evricom.bg. Този документ ще ви даде информация как „Евриком“ ЕООД, в качеството си на собственик и управител на сайта www.evricom.bg и администратор на данни, пази вашата поверителност и как защитава, събира, обработва, съхранява и използва в дейността си вашите лични данни.

I. ПРЕДМЕТ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за поверителност“, урежда взаимоотношенията при обработката на лични данни между „ЕВРИКОМ“ ЕООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на уеб сайт: www.evricom.bg, наричан по-долу за краткост „Сайта“, от една страна, и посетители на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.evricom.bg, наричани по-долу „Потребител“, от друга.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация за Доставчика:

„Евриком“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията на Република България с ЕИК 833051309, седалище: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Цар Иван Асен II“ 168, адрес за кореспонденция: др. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Княз Александър Батенберг“ 28, офис 18, имейл адрес: office@evricom.com, телефон за контакт: +359 42 692 600.

Дружеството е Администратор на лични данни по отношения на услугите, които предоставя на Потребителя.

2.2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Сайт, уеб сайт –  уебсайт с адрес (URL) www.evricom.bg, собственост на „Евриком“ ЕООД – съдържание, включващо актуална информация за фирма „Евриком“ ЕООД, страници за продукти и услуги, публикации и друго съдържание.

3.2. Доставчик – „Евриком“ ЕООД, собственик на www.evricom.bg, който управлява и поддържа Сайта и чрез него доставя на Потребителя информационни и търговски услуги.

3.3. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, ползващо услугите на Сайта.

3.4. Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

3.5. Обработка на лични данни – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3.6. Ограничаване на обработката – маркиране на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще;

3.7. Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни, като определя надлежно целите и средствата за обработването.

3.8. Услуга на информационното общество – всяка услуга, която нормално се извършва срещу заплащане и се предоставя от разстояние, чрез електронни средства за обработка, по индивидуална молба от страна на получателя на услугата.

3.9. Бисквитки – малки текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство на Потребителя, когато посещава Сайта.

IV. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. С използването на Сайта Потребителят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Общите условия за ползване, достъпни на Сайта и настоящата Политика за поверителност.

4.2. Доставчикът, чрез Сайта, събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителя само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

4.3. Личните данни на Потребителя могат да бъдат ползвани при обработка на  направени запитвания, оказване на съдействие, осъществяване на лична комуникация с Потребителя, статистическа информация за ползване на Сайта, защита на информационната сигурност на Сайта, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

4.4. Доставчикът предоставя възможност на Потребителя да отправя запитвания за продукти и услуги чрез контактната форма, публикувана на Сайта. При получаване и обработка на тази информация, изпратена от Потребителя, Доставчикът събира следните лични данни: име, имейл адрес и телефонен номер за контакт.

4.5. Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Потребителя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот или сексуалната ориентация,  свързани с политически, религиозни, философски убеждения, членство в синдикални организации, данни относно здравословното състояние на Потребителя или свързани с осъдителни присъди и престъпления.

4.6. Доставчикът съхранява личните данни на Потребителя за срок, в който те са необходими за осъществяване на целите, за които данните са били предоставени на първоначално.

V. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. По всяко време на използване на Сайта, Потребителят има право на отказ от по-нататъшна обработка на личните данни.

5.2. Потребителят има право да получи информация от Доставчика дали последният обработва негови лични данни.

5.3. Потребителят има право на възражение срещу обработката на лични данни от Доставчика.

5.4. Потребителят има право на коригиране или допълване на личните данни, които първоначално е предоставил на Доставчика.

5.5. Потребителят има право да поиска изтриване на личните данни, предоставени на Доставчика, като последният е длъжен да ги изтрие, на основание:

– изпълнени цели, за които личните данни са били изпратени първоначално;

– незаконосъобразно обработване на личните данни;

– изтриване на личните данни е наложително с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или държава членка, което се прилага спрямо Доставчика;

– възражение от страна на Потребителя за обработка на лични данни, като същевременно не са налице законни основания с преимущество;

– личните данни се използват за предлагане услуги на информационното общество;

5.6. Потребителят има право да поиска изтриване на личните данни, предоставени на Доставчика, без последният да е длъжен да ги изтрие, когато е на лице някое от следните основания:

– личните данни се съхраняват и обработват за спазване на правно задължение по правото на ЕС или държава членка, което се прилага спрямо Доставчика;

– личните данни се съхраняват и обработват за изпълнение на задача от обществен интерес, в областта на общественото здраве, за целите на архивирането, за научни или исторически изследвания или за статистически цели от обществен интерес;

– личните данни се съхраняват и обработват за установяване, упражняване и защита на правни претенции;

– личните данни се съхраняват и обработват за упражняване право на информация и свобода на изразяване;

– личните данни се съхраняват и обработват за упражняване на предоставени официални правомощия на Доставчика;

5.7. Доставчикът не изтрива данни, които по закон е задължен да съхранява, включително, но не само, с цел доказване на негови права или защита срещу отправени срещу него претенции в съда.

5.8. Потребителят има право да поиска от Доставчика да ограничи обработката на лични данни, когато е на лице някое от следните основания:

– точността на личните данни е оспорена;

– Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– Доставчикът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но не могат да бъдат изтрити поради правни основания;

– Потребителят е подал възражение срещу обработката на лични данни, но решението за възражението е висящо;

5.9. Потребителят може да се възползва от правото си на отказ от обработка, коригиране и допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни като изпрати електронно съобщение със своето желание на Доставчика. Съобщението трябва да се изпрати от имейлът, от който Потребителят е дал първоначално съгласието си за обработка на лични данни.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Доставчикът е предприел адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

6.2. Ако Доставчикът установи нарушение в защитата на лични данни и висок риск за правата и свободите на Потребителя, той уведомява Потребителят за обстоятелствата, както и за мерките, които Доставчикът е предприел или ще предприеме.

6.3. Доставчикът не е длъжен да уведоми Потребителят при установяване на нарушение в защитата, ако първият е предприел всички необходими мерки за защита на данните, гарантиране на правата на Потребителя или самото уведомяване изисква непропорционално големи усилия.

VII. ПОЛИТИКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

7.1. Сайтът използва бисквитки (cookies), които му позволяват да запаметява действията и предпочитанията на Потребителя за определен период от време, за да не се налага въвеждането им при всяко посещение на Сайта или преминаване от една страница към друга. Това от своя страна помага на Доставчика да предоставя полезно и интересно за Потребителя съдържание.

7.2. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Сайтът събира през посещенията на Потребителя. Изключения са случаите когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

VIII. ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВА САЙТЪТ

8.1. Сайтът използва аналитични бисквитки (бисквитки на Google Analytics), чрез които Доставчикът следи посещаемостта и прави оценка на ползваемостта на Сайта. Тези бисквитки носят информация за страниците от Сайта, които се отварят, на какви устройства се ползва Сайтът и други данни и не съдържат информация за личните данни на Потребителя.

8.2. Сайтът използва функционални бисквитки, които предоставят възможност на Потребителя да използва пълната функционалност на Сайта.

8.3. Потребителят може да промени настройките на бисквитките на използвания от него браузър. Предприемайки тези действия, Потребителят трябва да има предвид, че ограничаването на бисквитките може да наруши правилното функциониране на Сайта и последният да не работи напълно коректно.

IX. АКТУАЛИЗАЦИИ

9.1. Доставчикът може да променя или актуализира настоящата Политика на поверителност, за да гарантира спазването на приложимото право. Датата на последната актуализация е посочена в началото на документа.

    Изпрати съобщение