Πολιτική ποιότητας - Evricom

Η πολιτική ποιότητας της Evricom Ltd. βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Επιβεβαιώνοντας την εταιρεία ως ηγέτη στην παραγωγή μιγμάτων κεριών και την προμήθεια παραφίνης, τερεσίνης, στεαρίνης και άλλων κεριών στην εθνική και διεθνή αγορά.
Τη συνεχή μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών προκειμένου να ανταποκριθούν πλήρως και να διευρυνθούν οι ευκαιρίες και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς.
Συμμόρφωση με τις συμβατικές απαιτήσεις του πελάτη, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
Ηγεσία στη διαχείριση της ποιότητας και στη διαχείριση κινδύνων.
Εφαρμογή διαδικασίας προσέγγισης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την ανάλυση δραστηριοτήτων.
Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της συνεχούς βελτίωσής του μέσω περιοδικών αναθεωρήσεων και ανάλυσης των απόψεων και των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.
Παροχή των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας /ΣΔΠ/.
Συμμετοχή του προσωπικού ενημερώνοντάς τον περιοδικά σχετικά με το καθεστώς και την αποσαφήνιση των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη του οργανισμού.
Προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του ΣΔΠ.
Η υψηλή ποιότητα όλων των δραστηριοτήτων μας αποτελεί εγγύηση για ευημερία, στρατηγική δύναμη και ανάπτυξη.

Σήμα ποιότητας RAL

Ως κατασκευαστής μιγμάτων κεριού ποιότητας RAL, η Evricom Ltd. συμμορφώνεται αυστηρά με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ποιότητας Προμηθειών Κεριών.

Για τους πελάτες μας, το σήμα ποιότητας RAL των μιγμάτων κηρού μας σημαίνει τα εξής:

καθαρές πρώτες ύλες για κεριά, που συμμορφώνονται με το πρότυπο RAL.
κατά την καύση, τα κεριά από τα μείγματα μας εκπέμπουν μια ελάχιστη ποσότητα αιθάλης και καπνού.

    Στείλτε μήνυμα