Програма „Енергийна ефективност“

На 21.09.2022 г. Евриком ЕООД започна изпълнение на проект, съгласно договор  BG16RFOP002-6.002-0146 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Продължителността на проекта е 8 месеца. Проектът е на обща стойност  284 190,30 лв., от които 50% под формата на безвъзмездна финансова помощ или 142 095,15 лв., представляващи 100% финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Общата цел на проекта е възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност на Евриком  ЕООД.

Специфичните му цели адресират поставяне на енергийно ефективна дограма за прозорци, ново енергоспестяващо оборудване, обслужващо част от производствените процеси, както и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, с които ще направим значително по-ефективна енергийно производствената сграда на Дружеството.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигната по-добри условия по отношение на производствения процес, условията на труд, като в същото време ще се намали количеството използвана енергия, съответно и разходите за нея, като чрез наблюдението върху потреблението и анализите ще бъде възможно да се направи оптимизация за още по-висока ефективност.

    Изпрати съобщение