УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ WWW.EVRICOM.BG

Дата на последна актуализация: 10.05.2020 г

Моля, прочетете изцяло публикуваните по-долу Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.evricom.bg. Общите условия имат задължителен и обвързващ характер за „Евриком“ ЕООД и посетителите на сайта www.evricom.bg. Силата им е приложима за всички версии и устройства, на които е достъпен сайтът.

„Евриком“ ЕООД, в качеството си на собственик и управител на сайта www.evricom.bg, запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия и се ангажира да публикува своевременно последната тяхна версия на видно място в сайта, достъпно за всички посетители.

Разглеждането и използването на сайта www.evricom.bg се приема като съгласие на посетителите за обвързване с Общите условия. Ако не сте съгласни с условията или с отделни точки от тях, моля преустановете използването на сайта и услугите, предоставяни на него!

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, уреждат взаимоотношенията между „ЕВРИКОМ“ ЕООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на уеб сайт: www.evricom.bg, наричан по-долу за краткост „Сайта“, от една страна, и посетители на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.evricom.bg, наричани по-долу „Потребител“, от друга.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

2.1. Данни за доставчика:

„Евриком“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията на Република България с ЕИК 833051309, седалище: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Цар Иван Асен II“ 168, адрес за кореспонденция: др. Стара Загора, п.к. 6000, бул. „Княз Александър Батенберг“ 28, офис 18, имейл адрес: office@evricom.com, телефон за контакт: +359 42 692 600.

2.2. Информация за надзорните органи:

Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

Комисия за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4 А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: https://kzp.bg/

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Сайт, уеб сайт –  уебсайт с адрес (URL) www.evricom.bg, собственост на „Евриком“ ЕООД – съдържание, включващо актуална информация за фирма „Евриком“ ЕООД, страници за продукти и услуги, публикации и друго съдържание.

3.2. Общи условия – настоящите Общи условия за ползване на сайта www.evricom.bg. С отваряне на който и да е линк, натискане на бутон или използване на приложение в сайта, с изключение на линкът, сочещ към тези Общи условия, Потребителят се съгласява изрично и безусловно с настоящите Общи условия за ползването на сайта.

3.3. Доставчик – „Евриком“ ЕООД, собственик на www.evricom.bg, който управлява и поддържа Сайта и чрез него доставя на Потребителя информационни и търговски услуги.

3.4. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, ползващо услугите на сайта според настоящите Общи условия.

3.5. Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

3.6. Услуги –  всички информационните и търговски услуги, предлагани от Доставчика и достъпни за Потребителите на сайта www.evricom.bg.

3.7. Бисквитки – малки текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство на Потребителя, когато посещава Сайта;

3.8. Злоумишлено действие – всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

IV. ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И СЪГЛАСИЕ С ТЯХ

4.1. Настоящите Общи условия съдържат информация за условията на използване на Сайта. Те представляват правно споразумение между Доставчика и Потребителя и регулират взаимоотношенията между тях.

4.2. Приемането и съгласието с Общите условия е задължително условие за ползване на Сайта. Общите условия влизат в сила при първото посещение на Потребителя на Сайта и са приложими за всяко следващо посещение.

4.3. Ако Потребителят не приема Общите условията на Сайта или не е съгласен с отделни точки в тях, е желателно той да преустанови използването на Сайта. Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Общите условията и задължава Потребителя да ги спазва.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Сайтът и услугите, предлагани чрез него, фукционират при правилата, описани в Общите условия.

5.2. Доставчикът полага всички усилия Сайтът да работи правилно и информацията в него да бъде достоверна, коректна и полезна за Потребителя, както и да предотвратява и избягва събития, които биха нанесли преки или непреки вреди на Потребителя.

5.3. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Сайта.

5.4. Доставчикът не гарантира, че Сайтът не съдържа печатни грешки и неточности в публикуваната информация. Доставчикът има право на динамични промени в материалите, продуктите и услугите в Сайта. Възможно е присъствие на услуги, продукти и материали в Сайта, които не са достъпни или налични в даден момент. За уточняваща информация и налични продукти и услуги Потребителят може да се обърне към Доставчика на посочените в Сайта координати.

5.5. Доставчикът не се задължава и не контролира използването на съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.

5.6. Доставчикът си запазва правото да прекъсне достъп до определен материал, публикуван на Сайта или до целия Сайт, без съгласието на Потребителя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно.

5.7. Доставчикът не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие:
– изтриване на данни, информация, или друго съдържание на Сайта;
– спиране, променяне или ограничаване на услуги на Сайта;
– изтриване, модифициране, загуба на данни, които са пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителя на Сайта.

5.8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните средства, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, предоставени от Сайта на Потребителя.

5.9. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Сайта.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДОСТАВЧИКА

6.1. Доставчикът се задължава да предостави коректна информация относно Дружеството, собственик на www.evricom.bg, която да публикува в Сайта.

6.2. Доставчикът има право, но не и задължение, да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, пряко или непряко свързани с дейността и услугите, с информативна или рекламна цел, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.

6.3. Доставчикът има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Доставчика, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.

6.4. Доставчикът си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Общите условията за ползване на Сайта с цел гарантиране сигурността на съдържанието на Сайта и предоставяните услуги.

6.5. Доставчикът има правото да публикува съдържание и информация (включително и не само под формата на анкети) и да установява обратна връзка с Потребителя на с цел подобряване на качеството на продуктите и предоставяните услуги. Участието в на Потребителя в тази дейност е с доброволен характер.

6.6. Доставчикът се задължава да информира Потребителя на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, публикувани на Сайта. Доставчикът се задължава да не предоставя информацията, предоставена от Потребителя, на трети лица под каквато и да е форма и с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. Доставчикът се задължава да използва и обработва тази информация законосъобразно и добросъвестно.

VII. УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДОСТАВЧИКА

7.1. Доставчикът предоставя възможност за разглеждане на съдържанието, публикувано на Сайта. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, информационни статии, контакти и други.

7.2. Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане и електронни запитвания чрез контанктната форма или чрез фунционални препратки на Сайта.

7.3. В контактната форма на Сайта Потребителят попълва посочените от Доставчика задължителни полета и избира бутон Изпрати. Потребителят следва да има предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се счита за информиран, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между него и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Потребителя в договорни (облигационни) отношения. Може да се счита, че съответният Потребител е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срокът, в който ще бъде предоставен такъв.

7.4. Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Потребителя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Потребителите, като не носи отговорност за за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в профилите и интернет страниците, които не са негова собственост. Потребителят има право да използва тези връзки на своя отговорност. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

7.5. Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Сайта. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth, налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Потребител, приел Общите условия на Сайта, има право да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.

8.2. Потребителят на Сайта има право по всяко време и по собствено желание да прекрати или спре ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.

8.3. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.

8.4. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на имейл адреса на Доставчика с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която Доставчика му предоставя за ползване в Сайта.

8.5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Доставчика с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.

8.6. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи (включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения), настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.

8.7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Доставчика и/или е довело до пропуснати ползи за Доставчика, негови служители, потребители на услуги или за трети лица.

8.8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на Доставчика единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

IX. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

9.1. „Евриком“ ЕООД в качеството си на собственик и управител на www.evricom.bg доброволно публикува и предоставя на Потребителя съдържанието на Сайта (включително, но не само текстове, графични елементи, лого, снимков материал към страници и новини, презентации, брошури и каталози), само и единствено за лична употреба на Потребителя и с информативна цел.

9.2. Цялата информация, публикувана на Сайта www.evricom.bg (включително, но не само текстове, графични елементи, лого, снимков материал към страници и новини, презентации, брошури и каталози) е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание. Тази информация се закриля от действащото законодателство и е защитена от Закона за авторството и сродните му права.

9.3. Всяка употреба на текст или част от текст или използване на информацията, публикувана в Сайта, (включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, публично разпространяване, използване за обществени или търговски цели, публикуване в други уеб сайтове) без знанието и изричното писмено съгласие на Доставчика (или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, ако той е различен от Доставчика) освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на върху интелектуална собственост.

9.4. Сайтът може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Сайта, неговото съдържание и това на настоящите Общи условия не трябва да се разбира и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

9.5. Доставчикът запазва правото си на преотстъпване на права за публикуване на материали на Сайта на трети лица, след предварително сключен писмен договор, уреждащ ваимоотношенията между страните.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С посещение и използване на Сайта www.evricom.bg Потребителят приема и дава своето информирано съгласие неговите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Доставчика. Тези данни Доставчикът използва само и единствено с цел качествено и пълноценно използване на Сайта, съгласно настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

10.2. Доставчикът е взел мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни и останалите приложими разпоредби.

10.3. Политиката за поверителност и защита личните данни се намира на видно място в Сайта и може да бъде разгледана от Потребителя тук.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Информацията и материалите, достъпни на Сайта (включително, но не само: изображения, съобщения, статии и други) са с илюстративен, общ и информативен характер. Те не представляват и не трябва да се приемат или тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на Потребителя на Сайта.

11.2. Доставчикът не носи отговорност за коректността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на Сайта, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

11.3. Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Сайта, нито отговаря за вреди, претърпени от Потребителя и/или от трето лице във връзка с използването на Сайта и/или на достъпните на нея информация и материали (включително прилагането им към конкретна ситуация).

11.4. Сайтът използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в т.8 от Политиката за поверителност и защита на личните данни, с която, чрез използването на Сайта, Потребителят се съгласява.

11.5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

XII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, без да е необходимо изрично уведомяване на Потребителя. Доставчикът се задължава да актуализира датата и да публикува в Сайта последната версия на Общите условия. Измененията влизат в сила за Потребителя от момента на публикуването им.

12.2. Датата на последната актуализация е посочена в началото на документа.

12.3. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с последната актуална версия на Общите условия преди използването на Сайта. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Сайта и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с актуалната версия на Общите условия, публикувана към момента на Сайта, както и че е обвързан с тях и ще ги спазва.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.2. При несъответсвие на Услуги с Общите условия или неизпълнение на Услуги, Потребителят има право да подаде жалба към Доставчика, използвайки формата за контакт на Сайта.

13.3. Жалбата се подава до 14 дни след настъпване на основанието за подаването й. При неспазване на горепосочения срок, Доставчикът има право да откаже разглеждане на жалбата.

13.4. След получаване на жалбата, Доставчикът разполага с 14 дни за разглеждането й и отговор. При необходимост, преди да вземе становище, Доставчикът може да се свърже с Потребителят, подал жалбата, за уточняване на детайли или допълнителна информация. Отговорът на жалбата се изпраща на електронния адрес, от който тя е подадена първоначално.

13.5. По въпроси, нуждаещи се от допълнително уточняване или нерешени в настоящите Общи условия, Потребителят може да се свърже с Доставчика чрез формата за контакт на Сайта или чрез използване на посочените в Сайта координати на Доставчика.

13.6. Всички спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се решат чрез споразумение, се отнасят за разглаждане в компетентния български съд.

    Изпрати съобщение